Проект
BG16RFOP002-2.073-0668-C01

Проект

Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

BG16RFOP002-2.073-0668-C01